เกี่ยวกับโครงการ

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

พันธกิจ

1. มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนเชิงบูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และได้รับประสบการณ์ตรงเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านภาษา
3. พัฒนาระบบกลไกการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เอกลักษณ์

พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

แผนกลยุทธ์การบริหารงาน

1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนผ่านการบูรณาการระหว่างรายวิชา
2. สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอนและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้
3. ส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนให้มากขึ้น
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
5. พัฒนาระบบการบริหารและจัดการโครงการ