หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Arts Program in English

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ   ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อเต็ม   Bachelor of Arts (English)
ชื่อย่อ   B.A. (English)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาภาษาศาสตร์วรรณคดีและศิลปวัฒนธรรม
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางวิชาการมีคุณธรรมมีสติปัญญาความคิดริเริ่มรู้จักใช้เหตุผลและวิจารณญาณได้อย่างถูกต้องและสามารถปรับตนให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการประกอบอาชีพ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการใช้ภาษา ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะสามารถประกอบอาชีพได้ 2 แนวทาง คือ

 • งานทางด้านธุรกิจผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารเช่นงานโต้ตอบเอกสารทางธุรกิจงานแปลงานสายการบิน งานหนังสือพิมพ์และนิตยสารและงานต้อนรับเป็นต้น
 • งานทางด้านวิชาการ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถสอนวิชาภาษาอังกฤษ และใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการแขนงต่างๆ

นอกจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาขาวิชาการแปลสาขาวิชาภาษาศาสตร์สาขาวิชาวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนและสาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์

เนื้อหาหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 4 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะบังคับ 75 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะเลือก 30 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
เลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
เลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4 หน่วยกิต
01371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด (Use of Library Resources) 1(1-0-2)
และเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาภาษา
15 หน่วยกิต
ให้เรียนรายวิชาภาษาไทย 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
01361101 การใช้ภาษาไทยเบื้องต้น (Introductory Thai Usage) 3(3-0-6)
01361102 การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ (Thai Practical Writing) 3(3-0-6)
01361222 การอ่านภาษาไทยเชิงวิจารณ์ (Thai Critical Writing) 3(3-0-6)
และเลือกเรียนภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งยกเว้นภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาพลศึกษา
2 หน่วยกิต
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา (Physical Education Activities) 1, 1(0-2-1)
(2)  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า    105 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะบังคับ 75 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ วรรณคดี และการแปล
18 หน่วยกิต
01372212 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)  
01372313 ภาษาศาสตร์กับการประยุกต์ 3(3-0-6)  
01373202 การตีความวรรณคดี 3(3-0-6)  
01373211 สมัยและกระแสทางวรรณคดีและศิลปะ 3(3-0-6)  
01355361* การแปลจากอังกฤษเป็นไทย 3(3-0-6)  
01355362* การแปลจากไทยเป็นอังกฤษ 3(3-0-6)  
 • กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ
9 หน่วยกิต
01355381* ระบบภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)  
01355382* ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)  
01355383** ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 3(3-0-6)  
 • กลุ่มวิชาทักษะภาษา
48 หน่วยกิต
01355116* ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6)  
01355117* ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6)  
01355118* ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6)  
01355211** โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)  
01355212** โครงสร้างภาษาอังกฤษขั้นสูง 3(3-0-6)  
01355221** การอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)  
01355231** การเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)  
01355232* ทักษะเชิงบูรณาการทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)  
01355241** การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)  
01355242** การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษขั้นสูง 3(3-0-6)  
01355331* ทักษะเชิงบูรณาการทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นสูง 3(3-0-6)  
01355341** การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมนุมชน 3(3-0-6)  
01355431** ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษขั้นสูง 3(3-0-6)  
01355432* ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการศึกษาต่อ 3(3-0-6)  
01355433* การเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6)  
01355443* ทักษะการนำเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)  
วิชาเฉพาะเลือก 30 หน่วยกิต
1)  ให้เลือกเรียน 1 หรือ 2 กลุ่มวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต    
 • กลุ่มวิชาการแปล
   
01355363* การแปลขั้นสูงจากอังกฤษเป็นไทย 3(3-0-6)  
01355364* การแปลขั้นสูงจากไทยเป็นอังกฤษ 3(3-0-6)  
01355365* การแปลด้านสื่อสารมวลชน 3(3-0-6)  
01355366* การแปลด้านพาณิชยศาสตร์ 3(3-0-6)  
01355367* การแปลด้านวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)  
01355368* การแปลด้านนิติศาสตร์ 3(3-0-6)  
01355369* การแปลด้านวัฒนธรรม 3(3-0-6)  
 • กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
   
01355251* ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(3-0-6)  
01355252* การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6)  
01355253* ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ 3(3-0-6)  
01355254** ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานภาคพื้นและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 3(3-0-6)  
01355255** ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 3(3-0-6)  
01355256** ภาษาอังกฤษเพื่องานวารสารศาสตร์ 3(3-0-6)  
01355257** ภาษาอังกฤษเพื่องานประชาสัมพันธ์และโฆษณา 3(3-0-6)  
01355258** ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางโทรทัศน์และวิทยุ 3(3-0-6)  
01355351** ภาษาอังกฤษการโรงแรม 3(3-0-6)  
01355352** ภาษาอังกฤษการท่องเที่ยว 3(3-0-6)  
01355390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(1-0-2)  
01355490 สหกิจศึกษา 6  
01355496* เรื่องเฉพาะทางภาษาอังกฤษ 1-3  
01355498* ปัญหาพิเศษ 1-3  
 • กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์และวรรณคดีอังกฤษ
 
01372201 โครงสร้างของคำในภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)  
01372202 คำและความหมายในภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)  
01372205 เทคนิคการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3(3-0-6)  
01372222 หลักการแปล 3(3-0-6)  
01372311 การวิเคราะห์หน่วยคำและโครงสร้างประโยค 3(3-0-6)  
01373212 ปกรณัมคลาสิกและคัมภีร์ไบเบิล 3(3-0-6)  
01373221 วิวัฒนาการวรรณคดีอังกฤษ 3(3-0-6)  
01373222 วิวัฒนาการวรรณคดีอเมริกัน 3(3-0-6)  
01373331 บันเทิงคดี 3(3-0-6)  
01373332 กวีนิพนธ์ 3(3-0-6)  
01373333 การละคร 3(3-0-6)  
2) และ/หรือเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  จากรายวิชานอกกลุ่มวิชาหรือภาควิชาหรือคณะที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาดังตัวอย่างต่อไปนี้ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆ  กลุ่มวิชาการเดินทางท่องเที่ยว  กลุ่มวิชาการโรงแรม  กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา  กลุ่มวิชาสื่อสารมวลชน  
(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หมายเหตุ:

* รายวิชาเปิดใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
**รายวิชาปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

ความหมายของเลขประจำวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้

เลขลำดับที่ 1-2  (01) หมายถึง วิทยาเขตบางเขน
เลขลำดับที่ 3-5  (355) หมายถึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เลขลำดับที่ 6 หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขลำดับที่ 7 มีความหมายดังนี้

0    หมายถึง  กลุ่มวิชาสำหรับนิสิตนอกสาขาวิชา
1    หมายถึง  กลุ่มวิชาโครงสร้างภาษา
2    หมายถึง  กลุ่มวิชาทักษะการอ่าน
3    หมายถึง  กลุ่มวิชาทักษะการเขียน
4    หมายถึง  กลุ่มวิชาทักษะการฟัง – การพูด
5    หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
6    หมายถึง  กลุ่มวิชาการแปล
8    หมายถึง  กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ
9    หมายถึง  กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา เรื่องเฉพาะทาง ปัญหาพิเศษ

เลขลำดับที่ 8 หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม

 (1) แผนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ไม่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต
    (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01355116 ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6)
01355117 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6)
01361101 การใช้ภาษาไทยเบื้องต้น 3(3-0-6)
01371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด 1(1-0-2)
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3( – – )
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3( – – )
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา 3( – – )

รวม

20( – – )

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

 

จำนวนหน่วยกิต

 

(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01355118 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6)
01355211 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
01361102 การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ 3(3-0-6)
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3( – – )
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3( – – )
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา 3( – – )

รวม

19( – – )

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

 

จำนวนหน่วยกิต
 

 

(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01355221 การอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
01355231 การเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
01355241 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
01361222 การอ่านภาษาไทยเชิงวิจารณ์ 3(3-0-6)
01372212 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือก 3( – – )

รวม

18( – – )
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01355212 โครงสร้างภาษาอังกฤษขั้นสูง 3(3-0-6)
01355232 ทักษะเชิงบูรณาการทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
01355242 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษขั้นสูง 3(3-0-6)
01373211 สมัยและกระแสทางวรรณคดีและศิลปะ 3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือก 6( – – )

รวม

18( – – )
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต
  (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01355331 ทักษะเชิงบูรณาการทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นสูง 3(3-0-6)
01355361 การแปลจากอังกฤษเป็นไทย 3(3-0-6)
01355381 ระบบภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
01372313 ภาษาศาสตร์กับการประยุกต์ 3(3-0-6)
01373202 การตีความวรรณคดี 3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือก 3( – – )

รวม

18( – – )
 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2   จำนวนหน่วยกิต
    (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01355341 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมนุมชน 3(3-0-6)
01355362 การแปลจากไทยเป็นอังกฤษ 3(3-0-6)
01355382 ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
01355383 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือก 6( – – )

รวม

18( – – )
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01355431 ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษขั้นสูง 3(3-0-6)
01355432 ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการศึกษาต่อ 3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือก 6( – – )
วิชาเลือกเสรี 3( – – )

รวม

15( – – )
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01355433 การเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6)
01355443 ทักษะการนำเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือก 6( – – )
วิชาเลือกเสรี 3( – – )

รวม

15( – – )
 (2) แผนการศึกษาสำหรับนิสิตที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1   จำนวนหน่วยกิต
    (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01355116 ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6)
01355117 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6)
01361101 การใช้ภาษาไทยเบื้องต้น 3(3-0-6)
01371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด 1(1-0-2)
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3( – – )
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3( – – )
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา 3( – – )

รวม

20( – – )
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

 

จำนวนหน่วยกิต
 

 

(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01355118 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6)
01355211 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
01361102 การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ 3(3-0-6)
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3( – – )
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3( – – )
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา 3( – – )

รวม

19( – – )
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1   จำนวนหน่วยกิต
  (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01355221 การอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
01355231 การเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
01355241 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
01361222 การอ่านภาษาไทยเชิงวิจารณ์ 3(3-0-6)
01372212 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือก 3( – – )

รวม

18( – – )
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2   จำนวนหน่วยกิต
  (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01355212 โครงสร้างภาษาอังกฤษขั้นสูง 3(3-0-6)
01355232 ทักษะเชิงบูรณาการทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
01355242 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษขั้นสูง 3(3-0-6)
01373211 สมัยและกระแสทางวรรณคดีและศิลปะ 3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือก 6( – – )
วิชาเลือกเสรี 3( – – )

รวม

21( – – )
 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1   จำนวนหน่วยกิต
    (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01355331 การแปลจากอังกฤษเป็นไทยทักษะเชิงบูรณาการทางการอ่านและการเขียน 3(3-0-6)
01355361 ภาษาอังกฤษขั้นสูง 3(3-0-6)
01355381 ระบบภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
01372313 ภาษาศาสตร์กับการประยุกต์ 3(3-0-6)
01373202 การตีความวรรณคดี 3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือก 6( – – )

รวม

21( – – )
 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2   จำนวนหน่วยกิต
  (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01355341 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมนุมชน 3(3-0-6)
01355362 การแปลจากไทยเป็นอังกฤษ 3(3-0-6)
01355382 ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
01355383 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 3(3-0-6)
01355390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(1-0-2)
วิชาเฉพาะเลือก 6( – – )

รวม

19( – – )
 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1   จำนวนหน่วยกิต
    (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01355490 สหกิจศึกษา 6
 

รวม 

6 
   
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2   จำนวนหน่วยกิต
    (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01355431 ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษขั้นสูง 3(3-0-6)
01355432 ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการศึกษาต่อ 3(3-0-6)
01355433 การเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6)
01355443 ทักษะการนำเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือก 3( – – )
วิชาเลือกเสรี 3( – – )

รวม

18( – – )