ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าวสารสาขาวิชา

เกี่ยวกับภาควิชา

Who We Are

ทางคณะมีจุดมุ่งหมายผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนเชิงบูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และได้รับประสบการณ์ตรงเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านภาษา สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอนและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้ ส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนให้มากขึ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ปัจจุบันมีนิสิตมาศึกษากับเราทั้งหมด 544 คน จบไปแล้วกว่า  3,000 คน คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 20 ท่าน วิทยานิพนธ์กว่า 1,500 หัวข้อ

0
ท่าน
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
0
คน
นิสิตกำลังศึกษาอยู่
0
เรื่อง
วิทยานิพนธ์
0
คน
นิสิตจบการศึกษาแล้ว

ทำไมจึงควรศึกษาต่อกับภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ

คณาจารย์มีคุณภาพ

มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน 20 ท่าน

วิชาการหลากหลายและเข้มแข็ง

มีความหลากหลายของวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต

ทุนการศึกษาไปต่างประเทศระยะสั้น

ทุนการศึกษากับสถาบันมีชื่อเสียงในต่างประเทศ

มีกิจกรรมในและนอกวิชา

นิสิตของเราไม่ใช่เก่งแค่เรื่องเรียน เรื่องกิจกรรมก็โดดเด่นเช่นกัน

สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนอย่างมีความสุข

การเรียนรู้จะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวย

5 เหตุผลที่ควรศึกษากับภาคภาษาอังกฤษ

คณาจารย์มีคุณภาพ
วิชาการหลากหลายและเข้มแข็ง
ทุนการศึกษาไปต่างประเทศระยะสั้น
กิจกรรมในและนอกวิชา

สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนอย่างมีความสุข

ภาพกิจกรรมล่าสุด