ติดต่อเรา

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
อาคารการเรียนรู้ทางภาษา ชั้น 1
ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Tel: 034-352784

Fax: 034-352274

Facebook: https://www.facebook.com/sepku

Twitter: https://twitter.com/sepkps

Youtube: https://www.youtube.com/sepkps